Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

I C 51/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 51/15 UZASADNIENIE WYROKU Powodowie P. R. oraz R. R. wnieśli przeciwko (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwot po 2550 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20 lipca 2013r. oraz kosztami procesu. Podnieśli, iż w dniu 13 czerwca 2011r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił odszkodowanie na podstawie własnej kalkulacji w kwocie 7332,71 zł. Powod
Czytaj więcej»

I C 137/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie A. A. wniósł o ustalenie, iż jest właścicielem pojazdu - mikrociagnika M. V. koloru czerwonego, bez numerów identyfikacyjnych, jak również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w lutym 2014 r. powód nabył w M. mikrociągnik w złym stanie technicznym. Wyremontował nabyty ciągnik, montując w nim m.in
Czytaj więcej»

I C 211/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 211/16 Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. wniosła o nakazanie pozwanej udostępnienie swojego lokalu położonego w G. na ul. (...) w celu wykonania koniecznych prac remontowo - modernizacyjnych obciążających spółdzielnię, obejmujących wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym, oraz demontaż gazowych pogrzewaczy wody w lokalach usytuowanych w tym budynku. Pozwana E. B. będąca osobą uprawnioną do korzystania z lokalu nr (...) we wskazanym wyżej budynku wnios
Czytaj więcej»

I C 226/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 226/14 UZASADNIENIE Powód P. O. wnosił o opróżnienie i wydanie przez pozwanego lokalu mieszkalnego położonego w (...) /3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) W dniu 20 maja 2014r.doszło do wydania wyroku zaocznego (k.18), od którego pozwany A. O. złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa i wskazując m.in na sprzeczność żądania powoda z zasadami współżycia społecznego (k. 21- 27) W dniu 4 kwietnia 2016r. na skutek zawiadomienia swój udział w postępowaniu zgłosiła Gmin
Czytaj więcej»

I C 266/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

I C 266/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 lutego 2015 r. R. S. domagał się zasądzenia od (...) S.A. w Ł. kwoty 10.100 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 maja 2014 r. oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. miała miejsce kolizja, w wyniku, której samochód marki B. o nr rej. (...) stanowiący własność powoda został uszkodzony przez sprawcę, który zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z pozwanym towarzystwem ub
Czytaj więcej»

I C 280/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 148/11 UZASADNIENIE WYROKU Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wniósł przeciwko J. L. pozew o zapłatę kwoty 48.228,25 zł z odsetkami od kwoty 48.065,79 zł od dnia 17 stycznia 2015r. do dnia zapłaty. Wskazał, że pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. (...) S.K. A. we W. umowę pożyczki w dniu 13 maja 2014r. Ponieważ pozwany nie dokonywał spłaty pożyczki, pożyczkodawca wypowiedział mu tę umowę z dniem 11 października 2014r. i wezwał
Czytaj więcej»

I C 290/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 290/15 upr. UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 9 stycznia 2015 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. J. kwoty 866,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 stycznia 2015 r., a także kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 540 zł i innych kosztów w kwocie 0,38 zł tytułem opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług
Czytaj więcej»

I C 316/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 316/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 marca 2014 r., złożonym w toku postępowania karnego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie pod sygn. akt VI K 29/13, A. Ż. (1) , występująca tam jako oskarżyciel posiłkowy, wniosła o zasądzenie od pozwanego K. K. na podstawie art. 444 § 1 k.c. kwoty 1.390 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, a ponadto na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 380/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 380/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w dniu 30 października 2014 r. G. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. B. kwoty 23 516,84 zł tytułem kosztów poniesionych przez powoda tytułem czynności zmierzających do uzyskania zgody na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę nr (...) , które pozwana w porozumieniu z dnia 27 maja 2011 r. zobowiązała się mu zwrócić w terminie do dnia 31 października 2011 r. Kwoty tej dochodził wraz z odsetkami ustawowymi licz
Czytaj więcej»

I C 436/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. I C 436/16 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych kwoty 11 175, 59 zł. stanowiącej równowartość niespłaconych przez pozwanych należności wynikających z umowy kredytowej zawartej w 1999r. Powód powoływał się na nabycie powyższej wierzytelności od poprzednika prawnego (...) Bank S.A. , który dokonał jej zakupu na podstawie umowy sprzedaży składników majątkowych Banku (...) S.A. w P. z 2002 r. Pozwani R. B. i A. B. w sprzeciwie od nakazu zapłaty domagali
Czytaj więcej»