Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

I C 316/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 316/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 marca 2014 r., złożonym w toku postępowania karnego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie pod sygn. akt VI K 29/13, A. Ż. (1) , występująca tam jako oskarżyciel posiłkowy, wniosła o zasądzenie od pozwanego K. K. na podstawie art. 444 § 1 k.c. kwoty 1.390 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, a ponadto na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 436/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. I C 436/16 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych kwoty 11 175, 59 zł. stanowiącej równowartość niespłaconych przez pozwanych należności wynikających z umowy kredytowej zawartej w 1999r. Powód powoływał się na nabycie powyższej wierzytelności od poprzednika prawnego (...) Bank S.A. , który dokonał jej zakupu na podstawie umowy sprzedaży składników majątkowych Banku (...) S.A. w P. z 2002 r. Pozwani R. B. i A. B. w sprzeciwie od nakazu zapłaty domagali
Czytaj więcej»

I C 466/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 466/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód G. M. wniósł przeciwko A. Ż. (obecnie D. ) pozew o zapłatę kwoty 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grudnia 2014 roku oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że zawarł z pozwaną umowę pożyczki z dnia 26 listopada 2014r. kwoty 6000 zł. Zabezpieczeniem tej pożyczki miało być przeniesienie własności samochodu maki V. (...) który został zakupiony przez pozwaną za środki pożyczone od powoda. Pozwana do dnia zł
Czytaj więcej»

I C 577/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/15 UZASADNIENIE WYROKU Powód Ł. G. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty 5100 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.731 zł od dnia 9.03.2014r. oraz od kwoty 369 zł od dnia 8.07.2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Podniósł, iż w dniu 28 stycznia 2014r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki P. (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił ods
Czytaj więcej»

I C 92/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. (...) w C. wniosła przeciwko A. P. pozew o zapłatę kwoty 1482,88 zł tytułem zaległości w płatnościach na fundusz remontowy bez odsetek. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana nabyła lokal przy ul. (...) w C. dnia 20 maja 1999r., zatem powinna uiszczać należności na fundusz remontowy. Nie wywiązywała się z tego obowiązku, zalega z opłatami za okres od XI. 2004r, do IX. 2013r. Wezwanie do zapłaty nie odniosło rezult
Czytaj więcej»

I C 641/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-27

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 641/15 UZASADNIENIE Powód J. L. (1) wniósł o zobowiązanie pozwanego L. L. do przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez zobowiązanie pozwanego do wykonania utwardzonego dojścia do zajmowanego przez powoda budynku mieszkalnego w (...) , w miejsce polbrukowego chodnika rozebranego przez pozwanego a także nakazania pozwanemu "przeniesienia zaworu centralnego ogrzewania" związanego z instalacją c.o. eksploatowaną przez powoda. Ponadto powód domagał się zasądzenia kwoty 5zł. wskazując, że ż
Czytaj więcej»

I C 679/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 679/15 UZASADNIENIE WYROKU Powodowie E. D. i A. D. wnieśli przeciwko G. D. pozew o zapłatę kwoty 5.875 zł na rzecz każdego z nich tytułem zachowku po zmarłym dnia 13 marca 2013r. W. D. , z ustawowymi odsetkami od dnia 14 marca 2015r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powodowie są dziećmi zmarłego, a spadek po nim na podstawie testamentu nabyła żona G. D. . Spadkodawca pozostawił majątek o wartości 35.250 zł, ustalony w spisie inwentarza sporządzonym przez Komornika
Czytaj więcej»

I C 690/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 690/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła o zasądzenie od J. T. kwoty 64 255,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztami postępowania według norm przepisanych. Należności głównej dochodziła tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwanego bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...) położoną w obrębie ewidencyjnym N. , gminie P. , w o
Czytaj więcej»

I C 696/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 696/14 UZASADNIENIE WYROKU Powód W. S. (1) wniósł przeciwko TUZ Towarzystwu (...) w W. pozew o zapłatę kwoty 11.000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od dnia 12 czerwca 2014r.. Podał, że w dniu 23 stycznia 2013r. kierująca samochodem osobowym marki V. nr rej. (...) A. K. nie zachowała należytej ostrożności przy wykonywaniu manewru cofania i potrąciła poruszającego się prawidłowo po chodniku powoda. W wyniku tego zdarzenia powód doznał obrażeń w postaci złamania kły
Czytaj więcej»

I C 689/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 689/14 UZASADNIENIE W piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r. A. K. (1) wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. , zmarłej dnia 15 sierpnia 2009 r. w T. , wskazując, iż do dziedziczenia uprawnieni są A. K. (1) (syn) I. R. (córka), W. K. (syn) oraz po zmarłym synu spadkobierczyni E. jego dzieci: A. K. (2) , M. C. i P. K. (1) (jak później stwierdzono obecnie nosząca nazwisko J. ). W tym samym piśmie wniósł o stwierdzenie przez Sąd, ze nieżyjący już E. K. jako że był rażąco niewdzięczn
Czytaj więcej»