Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 3/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gryfinie z 2017-08-18

Sygn. akt II K 3/17

UZASADNIENIE

J. N. (1) była funkcjonariuszką policji i pełniła służbę w randze starszego aspiranta jako detektyw Zespołu (...) Komendy Powiatowej Policji w G. . W zakresie jej obowiązków było między innymi przestrzeganie zasad kodeksu etyki moralnej i zawodowej funkcjonariuszy policji.

Dowód : 1) karta opisu stanowiska pracy k. 353- 354 akt

W Komendzie Powiatowej Policji w G. funkcjonowała (...) Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas oszczędnościowo–kredytowych w zakładach pracy. W dniu 7 czerwca 2016 r. do kasy tej należało 111 członków – pracowników Komendy Powiatowej Policji w G. i w C. w osobach : J. A. , K. S. (1), A. A., A. B. (1), (...) B., J. B. (1), P. B. (1), A. B. (2), M. B. (1), A. B. (3), P. B. (2), D. B., P. B. (3), A. B. (4), A. B. (5), A. B. (6), M. B. (2), J. B. (2), W. C., J. C., Ł. C., T. D. (1), W. D. (1), W. D. (2), M. D., W. D. (3), T. D. (2), P. G., E. G., R. G., W. G., S. G., M. H., D. H., B. I., J. J. (1), Ł. J., M. J., A. K. (1), Z. K., K. K., T. K., I. K. (1), M. K. (1), S. K., L. K., A. K. (2), I. K. (2), M. K. (2), A. K. (3), W. K., A. L., K. L., M. Ł., J. Ł., A. M., M. M. (1), B. M., E. M., H. M., M. M. (2), T. M., M. M. (3), M. M. (4), D. M., M. N. (1), K. N., M. N. (2), M. O., P. P., M. P. (1), S. P., D. P., M. P. (2), W. P., B. P. (1), G. P. (1), M. P. (3), A. P., J. P., B. P. (2), G. P. (2), R. P., R., A. K. (4), K. S. (2), M. S.,
S. S., W. S., I. S., A. S. (1), A. S. (2), J. S., R. S., J. Ś., M. T., M. W. (1), D. W., T. W., I. W., Z. W., R. W., K. W., M. W. (2), J. Z., L. Z., M. Z. (1), M. Z. (2), A. T., M. Ż.,

Dowód : 1) Statut (...) przy KPP w G. wraz z załącznikami k. 18-31 akt

2) lista członków (...) przy KPP w G. – k.168-171 akt

W 2014 r. było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu dochodzenie Ds. 324/14 w sprawie przywłaszczenia w okresie od 2003 r. do stycznia 2014 r. w G. zatrudnionego na stanowisku starszego technika powierzonych mu pieniędzy w postaci wkładów członkowskich Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Policji w G. w łącznej wysokości 6.056,97 zł tj. o czyn z art. 284§2 kk zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania .

Postępowanie to ujawniło nieprawidłowości w działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy KPP w G. w związku z czym w dniu 7 lutego 2014 r. na Walnym Zgromadzeniu członków (...) wybrano nowych członków zarządu kasy w składzie : przewodnicząca – A. K. (4), z-ca przewodniczącego - J. J. (1), sekretarz – A. B. (1) , członek –A. W..

W dniu 26 marca 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków (...) przy KPP w G. powołano nowy zarząd kasy w składzie : przewodnicząca – A. K. (4), skarbnik – J. C., sekretarz – J. N. (1) i członek – J. Ł..

Uchwałą Nr 5/2015 z dnia 26.03.2015 zarząd (...) przy KPP w G. udzielił dostępu do dysponowania rachunkiem bankowym (...) w tym dostępu do bankowości elektronicznej oraz prawa do wprowadzania i podpisywania zleceń (na zasadzie kontrasygnaty) nowo wybranym członkom zarządu : J. C., J. N. (1) i J. Ł.. Na podstawie tej samej uchwały odebrano upoważnienie do dostępu do bankowości elektronicznej oraz wprowadzania i podpisywania zleceń : A. B. (1), A. W. i J. J. (1). W konsekwencji w okresie od 10 grudnia 2015 r. do dnia 6 czerwca 2016 r. dostęp do bankowości elektronicznej kasy mieli : A. K. (4), J. C., J. N. (1) i J. Ł.. Każdy z członków zarządu kasy otrzymał dostęp do bankowości elektronicznej i dysponowania środkami pieniężnymi zdeponowanymi na koncie kasy w banku (...) S.A. w W. Oddział w G., w tym klucze elektroniczne uprawniające do złożenia podpisu elektronicznego w celu dokonywania przelewów bankowych środków pieniężnych należących do członków (...). Podjęcie decyzji o udzieleniu pożyczki wymagało zgody co najmniej trzech członków zarządu. Zdarzało się jednak, że zgody takiej udzielało tylko dwóch członków zarządu. Kwota pożyczki była przelewana z konta (...) na konto pożyczkobiorcy. Odbywało się to w ten sposób, że najpierw przy użyciu klucza elektronicznego należało zalogować się do internetowego konta bankowego (...) wpisując swoje imię i nazwisko oraz hasło , a następnie wprowadzić dane osoby pożyczkobiorcy i numer jej konta oraz wpisać wysokość przelewanej kwoty. Aby zatwierdzić ten przelew należało po wybraniu zakładki „podpisz” wybrać swój klucz tj. ikonę z inicjałami danego członka zarządu i wpisać hasło, które było indywidualnie określone dla każdego członka zarządu. Aby dokonać skutecznego przelewu z konta (...) konieczne było zatwierdzenie tej transakcji przez drugiego członka zarządu, który musiał ponownie zalogować się na konto (...) i przy użyciu swojego klucza dostępu i indywidualnego hasła zatwierdzić podpisem elektronicznym ten przelew. Niekiedy system ten żądał zatwierdzenia przelewu poprzez wpisania kodu przesłanego SMS-em na telefon komórkowy osoby, która akurat realizowała tę czynność.

Nikt z pozostałych członków zarządu nie udostępnił J. N. (1) swojego klucza elektronicznego i kodu dostępu do konta (...) ani nie wyraził zgody na korzystanie z nich.

Dowód : 1) zeznania J. C. k. 129-135, 523-524 i 1290-1291akt

2) zeznania J. J. (1) k. 114-117, 530-531 i 1291 akt

3) zeznania A. K. (4) k. 62-70, 459-461 i 1293 akt

4) zeznania J. Ł. k. 118-121, 543-544 i 1311 akt

5) Statut (...) przy KPP w G. wraz z załącznikami k. 18-31 akt

6) pismo członków zarządu (...) przy KPP w G. k. 52 akt

7) uchwała (...) przy KPP w G. nr 1/14 z dnia 7 lutego 2014 r. k. 88 akt

8) uchwała (...) przy KPP w G. nr 7/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. k. 89 akt

9) uchwała Walnego Zgromadzenia Członków (...) przy KPP w G. nr 3 z dnia 26 marca 2015 r. k. 94 akt

10) uchwała Walnego Zgromadzenia Członków (...) przy KPP w G. nr 4 z dnia 26 marca 2015 r. k. 95 akt

11) uchwała Walnego Zgromadzenia Członków (...) przy KPP w G. nr 5 z dnia 26 marca 2015 r. k. 98 akt

12) protokół nr (...) z posiedzenia Zarządu (...) przy KPP w G. z dnia 26 marca 2015 r. k. 99 akt

13) postanowienie PR w M. o umorzeniu dochodzenia k. 154 akt

14) aneks nr (...) z dnia 20 stycznia 2016 r. do umowy kompleksowej Pakietu „ Mój (...) zawartej pomiędzy zarządem (...) przy KPP w G. i Bankiem (...) S.A k. 187 akt

15) pismo A. K. (4) z dnia 2 listopada 2016 r. wraz z załącznikami k. 622-633 akt

Do zadań członków zarządu kasy należało miedzy innymi : przyjmowanie wniosków członków, rejestrowanie ich, współpraca z pracownikiem komendy prowadzącym książkę kasową, wypełnianie dokumentów kasy w zakresie księgowości , udzielanie pożyczek, uzupełnianie kart członków o wpisy dotyczące miedzy innymi wysokości wkładów, wysokości pożyczek, potrącanych rat w oparciu o listy płac członków kasy z Wydziału (...) Komendy Powiatowej Policji w G.

Od dnia wyborów nowego zarządu (...) początkowo bieżącą działalnością kasy zajmowała się A. K. (4) i to ona prowadziła całą dokumentację związaną z udzielaniem pożyczek. W listopadzie 2015 r. A. K. (4) odeszła na kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie i wtedy jej obowiązki związane z prowadzeniem kasy przejęły J. N. (1) i J. C.. Przejęły od przewodniczącej zarządu całą dokumentację (...). Czynności tej dokonały w sposób nieformalny , bez protokołu zdawczo – odbiorczego. Faktycznie wszystkie dokumenty kasy zostały przeniesione do pokoju, w którym pracowała J. N. (1), ponieważ dysponowała ona lepszymi warunkami lokalowymi. Z uwagi na częstą nieobecność w pracy pozostałych członków zarządu (...) J. N. (1) i J. C. uzgodniły , że w celu zapewnienia ciągłości działania kasy będą we dwie zajmować się czynnościami w ramach działalności zarządu kasy. Na tę okoliczność w grudniu 2015 r. sporządziły protokół, w którym postanowiono, że obie będą podejmować decyzje w sprawie udzielania pożyczek.

W trakcie nieobecności J. Ł. J. N. (1) wraz z J. C. „zwoływały” posiedzenia zarządu (...), w trakcie których przydzielały członkom kasy pożyczki. J. N. (1) zobowiązała się wobec J. C., że po powrocie z urlopu trzeciego członka zarządu – J. Ł. uzyska od niego podpisy na wnioskach i decyzjach o przydzielaniu pożyczek. Była to praktyka, którą stosowały od grudnia 2015 r. do 7 czerwca 2016 r.

J. Ł. praktycznie nie uczestniczył w pracach zarządu (...). Do końca stycznia 2016 r. J. N. (1) przedkładała mu do akceptacji wnioski o udzielanie pożyczki . Potem, z uwagi na duże obciążenie obowiązkami służbowymi nie brał udziału w spotkaniach zarządu.

J. Ł. był upoważniony do dostępu do internetowego konta bankowego i zaraz po wyborze na członka (...) otrzymał kartę - klucz do internetowego konta bankowego kasy , jednak nigdy nie dokonywał operacji bankowych na koncie (...), a swój klucz dostępu trzymał w swojej szafie w komendzie i nikomu go nie udostępniał .

W praktyce w okresie od grudnia 2015 r. do 6 czerwca 2016 r. wszystkie przelewy z konta (...) były realizowane tylko przez J. N. (1) i J. C. z komputera zainstalowanego w pokoju służbowym J. N. (1) , który został tam przeniesiony na jej prośbę. Odbywało się to w ten sposób, że J. N. (1) jako pierwsza logowała się na konto , wpisywała dane pożyczkobiorcy i kwotę pożyczki do przelewu. Następnie przy użyciu swojej karty – klucza i hasła zatwierdzała te przelewy. Potem J. C. zatwierdzała wszystkie zlecenia pojedynczo używając swojej karty – klucza i swojego hasła dostępu. J. C. miała swoje indywidualne hasło zapisane na kartce papieru, który kładła przy komputerze. J. N. (1) zapamiętała to hasło i zdarzało się , że przy J. C. zatwierdzała w jej imieniu wprowadzone wcześniej transakcje logując się za pomocą jej karty - klucza i wpisując z pamięci jej hasło. Bywały takie sytuacje, że J. C. udostępniała J. N. (1) swoją kartę – klucz dostępu do konta (...) celem samodzielnego dokonania przelewów środków z kasy na konta pożyczkobiorców, którzy otrzymali zgodę na pożyczki. J. C. miała do J. N. (1) zaufanie i nie przypuszczała, że może ona użyć jej karty – klucza do innego celu.

W poszczególnych miesiącach od grudnia 2015 r. do 7 czerwca 2016 r. wpływało do zarządu (...) od 3 do 9-10 wniosków o pożyczki. Wnioski te były rozpatrywane przez J. N. (1) i J. C. na bieżąco. Wbrew statutowi większość posiedzeń zarządu kasy nie była udokumentowana. W okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. sporządzono tylko jeden protokół z takiego posiedzenia. Nie była również uzupełniana na bieżąco dokumentacja kasy w postaci kart poszczególnych członków czy księgi kasowej.

Dowód : 1) zeznania J. C. k. 129-135, 523-524 i 1290-1291akt

2 ) zeznania A. K. (4) k. 62-70, 459-461 i 1293 akt

3 ) zeznania J. Ł. k. 118-121, 543-544 i 1311 akt

4) protokół nr (...) r. z posiedzenia Zarządu (...) z dnia 2-3 lutego 2016 r. k. 186 akt

5) notatka urzędowa A. K. (4) z dnia 11.06.2016 r. k. 72-74 akt

6) zeznania R. G. k. 451-452 i 1292 akt

J. N. (1) od dnia 10 grudnia 2015 r. do 6 czerwca 2016 r. dokonała zaboru w celu przywłaszczenia z kasy (...) przy KPP w G. łącznej kwoty 121.600 zł w ten sposób, że bez wiedzy i zgody członków zarządu i bez żadnej podstawy faktycznej czy prawnej dokonała 14 przelewów z konta bankowego (...) przy KPP w G. na swoje prywatne konto nr (...) w dniach : 10.12.2015 r. kwoty 17.000 zł ( pożyczka) , 30.12.2015 r. kwoty 9.000 zł ( częściowa wypłata wkładów ), 7.01.2016 r. kwoty 16.000 zł ( pożyczka), 19.01.2016 r. kwoty 3.000 zł ( częściowe wycofanie wkładów ), 9.02.2016 r. kwoty 9.300 zł ( częściowe wycofanie wkładów ), 26.02.2016 r. kwoty 1500 zł ( pożyczka) , 02.03.2016 r. kwoty 10.000 zł ( częściowe wycofanie wkładów ), 16.03.2016 r. kwoty 1300 zł ( częściowe wycofanie wkładów ), 4.04.2016 r. kwoty 15.000 zł ( pożyczka ), 28.04.2016 r. kwoty 1500 zł ( pożyczka), 4.05.2016 r. kwoty 20.000 zł ( pożyczka), 10.05.2016 r. kwoty 5000 zł ( pożyczka) , 18.05.2016 r. kwoty 5.000 zł ( pożyczka), 06.06.2016 r. kwoty 8.000 zł ( pożyczka ).

Przelewów tych dokonywała każdorazowo w taki sam sposób. Z laptopa służbowego dokonywała przelewów z konta (...) przy KPP w G. na swoje prywatne konto bankowe posługując się hasłem dostępu J. C. oraz jej kartą – kluczem. Dostęp do karty - klucza J. C. uzyskiwała każdorazowo bez jej wiedzy i zgody, w nieustalony sposób.

J. N. (1) w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 6.06.2016 r. nie składała wniosków o udzielenie pożyczki w kasie (...) przy KPP w G., ani o wycofanie swoich wkładów z kasy. W okresie objętym zarzutem J. N. (1) miała zaciągniętą i niespłacona pożyczkę w kasie (...) w kwocie 36182 zł i nie mogła ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą.

Dowód : 1) zeznania J. C. k. 129-135, 523-524 i 1290-1291akt

2) zeznania A. K. (4) k. 62-70, 459-461 i 1293 akt

3) historia zleceń za okres grudzień 205 r. do czerwca 2016 r. k. 469-472 akt

4) opinia biegłego z dziedziny informatyki dotycząca laptopa służbowego – notebooka A. k. 476-522 akt

5) dane kontrahenta J. N. (1) k. 466-467 akt

W okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. Komisja Rewizyjna (...) przy KPP w G. nie przeprowadzała żadnych kontroli działalności zarządu kasy mimo że zgodnie ze statutem była zobowiązana czynić to co trzy miesiące. W powyższym okresie nie było przydzielonego do kasy przez pracodawcę pracownika, który miałby prowadzić kasę i księgowość. Również ze strony kierownictwa KPP w G. nie funkcjonował żaden nadzór nad (...). Przewodnicząca komisji Rewizyjnej (...) E. M. kilkakrotnie prosiła J. N. (1) o przedłożenie księgi kasowej oraz kartotek członków kasy, ale ta kilkakrotnie zmieniała terminy przedłożenia tych dokumentów tłumacząc za każdym razem , że musi uzupełnić te dokumenty.

Dowód : 1) Statut (...) przy KPP w G. k. 18-31 akt

2) Uchwała Walnego Zebrania Członków (...) z dnia 26.03.2015 r. k. 96 akt

3) zeznania E. M. k. 100-104, 108-110, 552-554, 1292-1293 akt

4) zeznania A. P. k. 560-561 i 1293 akt

W dniu 7 czerwca 2016 r. A. K. (4) została poproszona przez J. C. o sporządzenie wydruków – wyciągów z konta (...). W trakcie przeglądania historii przelewów A. K. (4) ujawniła wielokrotne przelewy dokonywane przez J. N. (1) na jej prywatne konto. Po dokładnej analizie stwierdziła, że bez wniosków o udzielenie pożyczek lub wycofanie wkładów i bez zgody zarządu kasy J. N. (1) przelała na swoje konto ponad 100.000 złotych. O powyższym fakcie niezwłocznie zawiadomiła swoich przełożonych i wraz z J. C. opisały cały proceder. Po przeanalizowaniu okresu od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. A. K. (4) ustaliła, że J. N. bez wiedzy i zgody pozostałych członków zarządu kasy przy użyciu laptopa służbowego przelała z konta (...) na swoje prywatne konto bankowe łączną kwotę 121.600 złotych.

J. N. (1) w rozmowie z A. K. (4) i J. C. przyznała, że sama podpisywała te przelewy . Oświadczyła też, że jako kontrasygnaty użyła karty – klucza J. C., który jej wcześniej wykradła. W dniu 11 czerwca 2016 r. funkcjonariusz policji z KP w C. M. P. (1) złożył ustne zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

Dowód : 1) zeznania J. C. k. 129-135, 523-524 i 1290-1291akt

2) zeznania A. K. (4) k. 62-70, 459-461 i 1293 akt

3) notatka urzędowa z dnia 7.06.206 r. k. 1 – 2 akt

4) historie operacji k. 4-16 akt

5) notatka urzędowa z dnia 7.06.2016 r. k. 17 akt

6) notatki służbowe dnia 8.07.2016 r. k. 105-107 akt

7) zeznania R. P. k. 11-113, 569-571 i 1310 – 1311 akt

8) zeznania J. Ł. k. 118-121, 543-544 i 1311 akt

9) zeznania L. K. k. 534-535 i 1291 akt

10) zeznania A. S. (3) k. 574-577 i 1293-1294 akt

11) pismo A. K. (4) z dnia 2 listopada 2016 r. k. 622-633 akt

12) protokół ustnego zawiadomienia o popełnionym przestępstwie k. 36-39 akt

W związku z ujawnieniem braków w kasie (...) przy KPP w G. w kwocie 121.600 złotych walne zgromadzenie kasy w dniu 22 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę, zgodnie z którą niedobór w kasie miał być pokryty z wkładów członkowskich wszystkich członków kasy w wysokości po 1.008, 45 zł przez każdego członka kasy. W dniu 7,8 i 9 czerwca 2016 r. J. N. (1) wpłaciła na konto (...) kwoty 6.000 zł, 1.900 zł i 1700 zł z tytułu częściowego wyrównania szkody. W dniach 16 i 30 czerwca 2016 r. oraz w dniu 1 lipca 2016 r. ojciec J. J. (3) N. w ramach spłaty zobowiązań J. N. (1) przelał na konto kasy kwoty : 27.605 zł, 80.000 zł i 29.920 zł dokonując tym samym spłaty całości szkody w wysokości 121.600 złotych.

W dniu 8.06.2016 r. wszczęto postępowanie dyscyplinarne w stosunku do J. N. (1) zakończone wydaleniem jej ze służby.

Dowód : 1) postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego k. 57-58 akt

2) zeznania A. S. (3) k. 574-577 i 1293-1294 akt

3) wyciągi bankowe za okres 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r. k. 417-419 i 619-621 akt

4) notatka służbowa Komisji Rewizyjnej k. 105-107 i 420-422 akt

5) Protokół Walnego Zgromadzenia (...) przy KPP w G. z dnia 22 czerwca 2016 r. wraz z uchwałą nr 7 k. 584-588, 596 i 598 akt

J. N. (1) ma 37 lat, wykształcenie wyższe. Z zawodu jest pedagogiem . Obecnie zatrudniona jest na terenie Holandii z uposażeniem wg oświadczenia 800 euro miesięcznie . Jest właścicielką mieszkania w G. o wartości ok. 130.000 złotych. Jest panną, nie ma nikogo na utrzymaniu. Nie była karana.

Dowód : 1) karta karna k. 640 akt

2) część wyjaśnień oskarżonej J. N. (1) k. 997-999

Oskarżona J. N. (1) nie przyznała się do popełnienia zrzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień .

Zgromadzony w toku rozprawy materiał dowodowy pozwala na przypisanie oskarżonej J. N. (1) zarówno sprawstwa, jak i winy odnośnie popełnienia zarzucanego mu czynu.

Pisemne oświadczenie oskarżonej złożone przez obrońcę na rozprawie w dniu 28 lipca 2017 r. z powodów proceduralnych nie może być traktowane jako wyjaśnienie w sprawie a tylko jako dokument prywatny , w którym J. N. (1) zawarła określone stanowisko.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się głównie na zeznaniach świadków : J. C., A. K. (4) , R. P., J. J. (1), J. Ł., E. M., R. G., L. K., A. P., A. S. (3) , J. N. (2) oraz dokumentach w postaci : wyciągów bankowych z Banku (...) S.A. za okres od 01.06.2015 r. do 31.07.2016 r. ( k. 619-621 ) , danych kontrahenta J. N. (1) ( k. 466-467) , historii zleceń za okres grudzień 2015 r. – czerwiec 2016 r. ( 469-472) , opinii biegłego z dziedziny informatyki dot. laptopa służbowego marki A. ( k. 476-522) , notatek z czynności ujawnienia niedoborów środków pieniężnych ( k. 1-16)

Sąd ocenił jako wiarygodne zeznania ww. świadków ponieważ były one konsekwentne i logiczne , wzajemnie ze sobą korelowały i uzupełniały się nawzajem. Świadkowie ci mówili tylko o okolicznościach im wiadomych związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz obowiązków wynikających z pełnienia funkcji w strukturach (...) przy KPP w G.. Świadkowie ci byli współpracownikami oskarżonej, którzy wysoko cenili jej kompetencje służbowe i nie mieli żadnych powodów, aby ją bezpodstawnie pomawiać. Ich zeznania znalazły potwierdzenie w dowodach z dokumentów zgromadzonych w sprawie. Dlatego Sąd dał im wiarę.

Sąd uznał też za wiarygodne , chociaż mające w sprawie drugorzędne znaczenie , zeznania pozostałych pokrzywdzonych tj. J. A. , K. A.--S., A. A., A. B. (1), (...) B., J. B. (1), P. B. (1), A. B. (2), M. B. (1), A. B. (3), P. B. (2), D. B., P. B. (3), A. B. (4), A. B. (5), A. B. (6), M. B. (2), J. B. (2), W. C., Ł. C., T. D. (1), W. D. (1), W. D. (2), M. D., W. D. (3), T. D. (2), P. G., E. G., W. G., S. G., M. H., D. H., B. I., Ł. J., M. J., A. K. (1), Z. K., K. K., T. K., I. K. (1), M. K. (1), S. K., L. K., A. K. (2), I. K. (2), M. K. (2), A. K. (3), W. K., A. L., K. L., M. Ł., A. M., M. M. (1), B. M., E. M., H. M., M. M. (2), T. M., M. M. (3), M. M. (4), D. M., M. N. (1), K. N., M. N. (2), M. O., P. P., M. P. (1), S. P., D. P., M. P. (2), W. P., B. P. (1), G. P. (1), M. P. (3), J. P., B. P. (2), G. P. (2), R. P., R., (...), (...),
S. S., W. S., I. S., A. S. (1), A. S. (2), J. S., R. S., J. Ś., M. T., M. W. (1), D. W., T. W., I. W., Z. W., R. W., K. W., M. W. (2), J. Z., L. Z., M. Z. (1), M. Z. (2), A. T. i M. Ż., ponieważ świadkowie ci zeznawali tylko o okolicznościach związanych z wysokością ich wkładów w (...) przy KPP w G. i kwotą pobranych pożyczek, a żadna ze stron nie kwestionowała ich treści.

Sąd podzielił wywody zawarte w opinii biegłego z dziedziny informatyki dotyczącej laptopa służbowego marki A. ( k. 476-522) gdyż okazały się one pełne , jasne i spójne a wnioski w nich zawarte ze wszech miar logiczne.

Sąd dał wiarę pozostałym dowodom z dokumentów zgromadzonym w sprawie albowiem nie budziły one jakichkolwiek wątpliwości natury faktycznej bądź prawnej zaś żadna ze stron nie kwestionowała ich treści.

Jeśli chodzi o wartość skradzionego mienia to Sąd oparł się przede wszystkim na niekwestionowanych dokumentach w postaci wyciągów bankowych z Banku (...) S.A za okres od 1.06.2016 r. do 31.07.2016 r. ( k. 619-621), historii zleceń za grudzień 2015 r. do czerwca 2016 r. ( k. 469-472 ).

Wszechstronna ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego pozwala na poczynienie jednoznacznych ustaleń zarówno co do sprawstwa, jak i popełnienia wskazanego w akcie oskarżenia czynu oraz zawinienia oskarżonej.

Sąd zważył, że dla bytu przestępstwa kwalifikowanego z art. 278§1 kk konieczne jest ustalenie, że sprawca dokonał zaboru cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Przy czym zgodnie z brzmieniem art. 115§9 kk przedmiotem zamachu może być także polski lub obcy pieniądz lub inny środek płatniczy.

Na gruncie niniejszej sprawy należało przyjąć, że wkłady pieniężne członków kasy (...) przy KPP w G. stanowiły dla oskarżonej rzecz cudzą w rozumieniu ww. przepisu ponieważ nie miała ona do nich jakichkolwiek praw . Nie była również dysponentem ani posiadaczem tych środków i nie miała prawa nimi samodzielnie rozporządzać. Jak wynika bowiem z dokonanych ustaleń do dokonywania jakichkolwiek transakcji z konta (...) konieczna była kontrasygnata drugiej osoby – członka zarządu. Oskarżona natomiast dokonywała tych przelewów używając karty- klucza drugiego członka zarządu, bez jego wiedzy i zgody.

J. N. (1) dokonała zaboru środków pieniężnych znajdujących się na koncie (...) przy KPP w G., ponieważ - jak wynika z dokonanych ustaleń - w sposób bezprawny wyjęła te środki spod władztwa uprawnionego podmiotu i objęła je w posiadanie przelewając je z konta kasy na swoje prywatne konto bankowe. Znamiona przestępstwa kradzieży zostały zatem spełnione z chwilą gdy pieniądze te znalazły się na koncie oskarżonej i ta objęła je w posiadanie. Sąd nie podzielił stanowiska obrońcy, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z deliktem dyscyplinarnym i służbowym ponieważ jak wynika z powyższych wywodów J. N. (1) swoim działaniem wypełniła wszystkie znamiona ustawowe przestępstwa kradzieży opisane w art. 278§1 kk. Jej sposób działania polegający na regularnym przelewaniu środków z konta kasy na swoje prywatne konto , z pominięciem wszelkich procedur oraz przy wykorzystaniu karty – klucza i kodów innej osoby bez jej wiedzy i zgody wskazuje, że jej celem nie było uzyskanie pożyczki tylko kradzież tych środków.

Oskarżona działała w krótkich odstępach czasu – w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 6 czerwca 2016 r. r. oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru kradzieży. Dlatego czyn ten należało kwalifikować z art. 12 kk jako przestępstwo ciągłe.

Niewątpliwie należy przypisać oskarżonej winę co do wyżej wymienionego czynu. Oskarżona działał w zamiarze bezpośrednim - w celu przywłaszczenia . Ponadto, zdaniem Sądu , oskarżona miała pełną świadomość bezprawności swojego postępowania i wiedziała, że nie zachodzi żadna okoliczność wyłączająca winę. Jak już wyżej wykazano, oskarżona działała ze świadomością , że nie przysługuje jej określone roszczenie i dokonuje zaboru rzeczy , do której nie ma żadnego prawa. Każdorazowo po dokonaniu zaboru oskarżona nie podejmowała żadnych starań celem zwrotu bezprawnie przelanych kwot pieniędzy a zwrotu tych środków dokonała dopiero w tedy, gdy ujawniono cały proceder i wszczęto w stosunku do niej postępowanie karne.

Tym samym Sąd uznał, że sprawstwo i wina oskarżonej w zakresie przypisanego jej czynu kwalifikowanego z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk nie budzą wątpliwości.

Stopień społecznej szkodliwości czynu i stopień winy oskarżonej są wysokie.

Decyduje o tym w szczególności stopień winy oskarżonej oraz wysoka wartość skradzionego mienia – 121.600 zł. Oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc szczególnie zobowiązana z racji pełnionej funkcji w strukturach zarządu kasy do odpowiedzialności za wkłady pieniężne dokonywane przez jej członków , a jako funkcjonariuszka policji do rygorystycznego przestrzegania prawa.

Jako okoliczność obciążającą oskarżoną należało też przyjąć sposób jej działania polegający na bezwzględnym wykorzystaniu zaufania swojej koleżanki J. C. posługując się jej kartą - kluczem bez jej wiedzy i zgody oraz nadużywając zaufania wszystkich 111członków kasy, którzy byli jej współpracownikami.

Jej przestępcze zachowanie godziło nie tylko w mienie ponad stu osób, ale również w wizerunek wszystkich funkcjonariuszy policji . Czyn ten podważa zaufanie społeczne do wszystkich funkcjonariuszy policji wykonujących sumiennie trudna i odpowiedzialna pracę.

Jako okoliczności łagodzące Sąd przyjął , że oskarżona przed popełnieniem przestępstwa wzorowo pełniła służbę , obecnie prowadzi ustabilizowany tryb życia , nie była karana oraz fakt, że dokonano zwrotu całej skradzionej kwoty , w związku z czym członkowie kasy nie ponieśli szkody materialnej.

Z uwagi na wskazany wyżej wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu , w szczególności wysoką wartość skradzionego mienia, Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego umorzenia postępowania i nadzwyczajnego złagodzenia kary. W ocenie Sądu sam fakt naprawienia przez oskarżoną szkody , nie może w tym przypadku przesądzać o konieczności nadzwyczajnego potraktowania oskarżonej zważywszy na szereg okoliczności obciążających i wzgląd na społeczne oddziaływanie kary.

W konsekwencji powyższych rozważań Sąd doszedł do przekonania, że kara 1 roku pozbawienia wolności będzie adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonej, stopnia jej winy, jak również spełni potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz cele wychowawcze, jak również zapobiegnie naruszaniu porządku prawnego przez J. N. (3) w przyszłości.

Zdaniem Sądu kara ta nie może być uznana za nadmiernie surową, bowiem przepis art. 278§1 kk, który stanowi podstawę wymiaru kary, przewiduje karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Jednocześnie Sąd uznał, że kara tak ukształtowana jest wystarczająca i osiągnie swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do oskarżonego.

Oskarżona nie była dotychczas karana sądownie a popełnione przestępstwo miało w jej życiu charakter incydentalny. Dlatego też Sąd postawił wobec oskarżonej pozytywną prognozę na przyszłość i uznał, że cele kary mogą zostać osiągnięte przy orzeczeniu warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Okres próby określony w rozmiarze 3 lat pozwoli na pełną mobilizację oskarżonej do przestrzegania porządku prawnego.

Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do informowania kuratora o przebiegu okresu próby.

Ponieważ oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd orzekł obok kary pozbawienia wolności karę grzywny.

Orzeczona kara grzywny w wysokości 120 stawek dziennych po 60 złotych każda, uwzględnia sytuację majątkową oskarżonej i jej możliwości zarobkowe, z drugiej strony będzie stanowić dla niej realną dolegliwość.

Ponieważ niniejsza sprawa pozostawała w kręgu zainteresowań lokalnej prasy , a w sprawie ujawniono aż 111 pokrzywdzonych Sąd uznał za celowe podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści wyroku w Gazecie (...).

Kierując się ogólną regułą odpowiedzialności za wynik postępowania Sąd zasądził od J. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, i wymierzył stosowną , przewidziana w ustawie opłatę uznając, że oskarżona osiąga dochody pozwalające jej uiścić orzeczone koszty .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gryfinie
Data wytworzenia informacji: