Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
139

I C 124/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 124/16 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Gmina C. wniosła przeciwko W. F. i K. F. o nakazanie pozwanym, aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa lokal mieszkalny położony w C. przy ul. (...) . W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwani zajmują lokal bez umowy najmu. Umowa była zawarta z ojcem pozwanych, który zmarł 11 czerwca 2015r. Po śmierci ojca W. F. wystąpił do Urzędu Miejskiego w C. w sprawie ustalenia go głównym najemną, decyzja była odmowna. Następnie o
Czytaj więcej»

I C 137/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie A. A. wniósł o ustalenie, iż jest właścicielem pojazdu - mikrociagnika M. V. koloru czerwonego, bez numerów identyfikacyjnych, jak również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w lutym 2014 r. powód nabył w M. mikrociągnik w złym stanie technicznym. Wyremontował nabyty ciągnik, montując w nim m.in
Czytaj więcej»

I C 211/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 211/16 Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. wniosła o nakazanie pozwanej udostępnienie swojego lokalu położonego w G. na ul. (...) w celu wykonania koniecznych prac remontowo - modernizacyjnych obciążających spółdzielnię, obejmujących wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym, oraz demontaż gazowych pogrzewaczy wody w lokalach usytuowanych w tym budynku. Pozwana E. B. będąca osobą uprawnioną do korzystania z lokalu nr (...) we wskazanym wyżej budynku wnios
Czytaj więcej»

I C 226/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 226/14 UZASADNIENIE Powód P. O. wnosił o opróżnienie i wydanie przez pozwanego lokalu mieszkalnego położonego w (...) /3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) W dniu 20 maja 2014r.doszło do wydania wyroku zaocznego (k.18), od którego pozwany A. O. złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa i wskazując m.in na sprzeczność żądania powoda z zasadami współżycia społecznego (k. 21- 27) W dniu 4 kwietnia 2016r. na skutek zawiadomienia swój udział w postępowaniu zgłosiła Gmin
Czytaj więcej»

I C 316/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 316/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 marca 2014 r., złożonym w toku postępowania karnego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie pod sygn. akt VI K 29/13, A. Ż. (1) , występująca tam jako oskarżyciel posiłkowy, wniosła o zasądzenie od pozwanego K. K. na podstawie art. 444 § 1 k.c. kwoty 1.390 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, a ponadto na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 436/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. I C 436/16 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych kwoty 11 175, 59 zł. stanowiącej równowartość niespłaconych przez pozwanych należności wynikających z umowy kredytowej zawartej w 1999r. Powód powoływał się na nabycie powyższej wierzytelności od poprzednika prawnego (...) Bank S.A. , który dokonał jej zakupu na podstawie umowy sprzedaży składników majątkowych Banku (...) S.A. w P. z 2002 r. Pozwani R. B. i A. B. w sprzeciwie od nakazu zapłaty domagali
Czytaj więcej»

I C 290/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 290/15 upr. UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 9 stycznia 2015 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. J. kwoty 866,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 stycznia 2015 r., a także kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 540 zł i innych kosztów w kwocie 0,38 zł tytułem opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług
Czytaj więcej»

I C 568/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 568/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie R. T. (1) i J. T. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz solidarnie od pozwanej G. P. kwoty 1 656,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 2015 r. do dnia zapłaty. Powództwo oparli na twierdzeniach, iż w dniu 1 maja 2013 r. zlecili adw. G. P. usługę polegającą na wniesieniu i prowadzeniu przed Sądem Rejonowym w Gryfinie sprawy o przymusowe leczenie psychiatryczne R. T. , a w dniu 15 maja 2013 r. wpłacili z tytułu tej us
Czytaj więcej»

I C 499/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 499/15 UZASADNIENIE WYROKU Powódka K. W. wniosła do Sądu Rejonowego w Gryfinie przeciwko R. M. pozew o zapłatę kwoty 80.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 13 lipca 2013r. tytułem zachowku po zmarłym dnia 30 października 2012r. L. W. (1) . W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powódka nabyła spadek po ojcu L. W. (1) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 19 lutego 2013r. w całości. Dnia 11 marca 2004r. L. W. (1) sporządził darowiznę nieruchomości rolnej zabudowa
Czytaj więcej»

I C 577/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/15 UZASADNIENIE WYROKU Powód Ł. G. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty 5100 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.731 zł od dnia 9.03.2014r. oraz od kwoty 369 zł od dnia 8.07.2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Podniósł, iż w dniu 28 stycznia 2014r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki P. (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił ods
Czytaj więcej»